Ud at rejse

Ansøgning om ferielegat

Som nyresyg, og specielt som dialysepatient, er der ekstra omkostninger ved at tage på ferie eller rekreation. Derfor uddeles der hvert år 10-15 ferielegater til dialysepatienter blandt vore nordjyske medlemmer.

Har du planlagt en ferie, og har du behov for et økonomisk tilskud så hent et ansøgningsskema her eller udfyld formularen her på hjemmesiden.

Ansøgning om legat til ferie eller rekreation 2019

Regler for tildeling af ferielegater

Hvert år uddeler Nyreforeningen Nordjylland 10-15 ferielegater à 2000 kr.

For at komme i betragtning ved uddelingen kræves der medlemskab af Nyreforeningen Nordjylland i mindst 1 år, og at ansøgeren har fast bopæl i Region Nordjylland.

Desuden gælder det:
o at ferielegat kun kan søges hvert andet år.
o at ferielegat kun tildeles medlemmer, som er i dialyse.
o at ferielegatet skal anvendes til ferie, weekendophold eller rekreation i ind- eller udland.
o at ferielegaterne tildeles i den rækkefølge, som ansøgningerne indkommer

Det er også muligt at få et skema udleveret på dialyseafdelingerne eller ved henvendelse til kasserer Mona Winther Taffelgårdsvej 214, 9382 Tylstrup Tlf. 27 98 36 79

På ferierejse som hæmodialysepatient

Hvis du, som er hæmodialysepatient, går og tror, at det er umuligt at rejse på ferie eller rekreation p.g.a. dit dialysebehov, så er du helt på afveje.

Ferie i Danmark
Det er forholdsvis simpelt at feriere inden for Danmarks grænser. Der er mange muligheder for at kontakte et dialysecenter og spørge efter en eller flere gæstedialyser. Når dialysepladsen er fundet (og det er kun en fordel at være ude i god tid) er det jo muligt at finde egnet logi i området.
Det er også muligt at benytte sig af Nyreforeningens tilbud om ferie og rekreation. Mulighederne kan ses på www.nyreforeningen.dk

Ferie i udlandet
Det er faktisk muligt at rejse langt omkring og gratis blive dialyseret på centre, der accepterer EU-sygesikringsbeviset(“Det blå sygesikringsbevis”). Dette bevis er en særlig forsikring via Sygesikringen for kronisk syge, der udstedes på det lokale Socialkontor, og giver dig adgang til gratis dialyse eller behandling i udlandet. Centre, der accepterer EU-sygesikringsbeviset, er primært at finde i Europa, men kan også findes udenfor Europas grænser.
Det er altid en mulighed selv at betale for dialyserne på private eller offentlige centre i såvel Europa som i resten af verden.

Arrangerede rejser
Der er flere gang blevet arrangeret rejser til Sydeuropa for hæmodialysepatienter og deres pårørende med deltagelse af personale fra dialyseafdelingerne i Aalborg og Hjørring. Disse rejser bliver annonceret på dialyseafdelingerne. Der har været stor søgning til disse rejser, da det er en stor tryghed for mange, at der er dansk personale med på rejsen og tilstede under dialyserne.

Rejser på egen hånd
Det kan sagtens lade sig gøre et arrangere en udenlandsrejse på egen hånd, man skal blot sikre sig, at det er helbredsmæssigt forsvarligt.

På www.globaldialysis.com findes oplysninger om dialysecentre i hele verden. Vær dog opmærksom på, at mange steder accepterer EU-sygesikringsbeviset, selv om de ikke har krydset det af på denne hjemmeside. Det kan godt betale sig at kontakte det ønskede center og spørge.
Der findes også en bog med adresser. Den kan du låne på din dialyseafdeling.

· Kontakt det ønskede dialysecenter pr. e-mail, brev eller telefon. Spørg, om centeret accepterer EU-sygesikringsbeviset. Oplys hvilken periode du ønsker at benytte dig af en dialyseplads, hvor mange dialyser du har behov for, hvor mange timer du skal køre o.s.v. Afvent svar fra dialysestedet.

· Bestil din rejse.

· Giv din danske dialyseafdeling besked om dine rejseplaner i god tid. Der skal laves en del papirarbejde, udstedes pillepas, tages blodprøver m.m., inden afrejse.

· Husk at rekvirere EU-sygesikringsbeviset på det lokale Socialkontor. Du behøver ikke at møde op – det er nok at ringe.

For kronisk syge gælder der særlige regler for dækning over Sygesikringskortet på udlandsrejser. Brochuren ”Rejsesygesikringen”, beskriver ordningen og fås på rejsebureauer, hos kommunen og hos Europæiske Rejseforsikring.

GOD FERIE !!

På ferierejse som posedialysepatient

Selv om du eller din pårørende er blevet nyresyg og posedialysepatient, er der stadig mange muligheder for at rejse i ind- og udland på kortere og længere ferier sammen med andre patienter eller på egen hånd.

Baxter (producent af dialysevæsker m.m.) arrangerer ferierejser til udlandet med danske sygeplejersker, hvor de praktiske forberedelser varetages af firmaet. Opslag om disse rejser vil være at finde i PD-ambulatoriet.

Det er også muligt at rejse på egen hånd og selv arrangere rejsen og leveringen af væsker m.m. på feriedestinationen med hjælp fra PD-ambulatoriet.

Det foregår således:

· PD-ambulatoriet orienteres om den forestående rejse i god tid (senest en måned før afrejse), med besked om, hvornår rejsen finde sted, hvilke væsker m.m., der skal leveres, adresse på stedet for leveringen, telefonnummer og kontaktperson på feriestedet.

· PD-ambulatoriet giver leverandøren af væsker besked om levering og udarbejder diverse papirer. Herefter modtager du en bekræftelse og adressen på det nærmeste dialyse-center i tilfælde af, at du skulle få brug for hjælp.

· Patienter, der bruger natmaskine, skal selv medbringe maskinen.

· Skal du rejse med fly, er det muligt, ved henvendelse til flyselskabets kundeservice, at få tilsendt et brev, der fritager betaling ved overvægt. Det er ligeledes muligt at få checket natmaskinen ind med ”Door tag”. Det betyder, at du selv bringer den til flyet, ser den blive lagt i lastrummet, og ved ankomst får udleveret den direkte fra lastrummet, og selv bringer den ind i lufthavnsterminalen. Så er du sikker på, at den når frem!

· Du skal henvende dig hos socialforvaltningen i din kommune og bede om en blanket EU-sygesikringsbevis. Det er en ekstra form for sygesikring, der skal anvendes ved evt. indlæggelse.

· Du skal sørge for at få lavet et pille-pas på apoteket eller i PD-ambulatoriet.

Det er altid en god ide, inden bestilling af en rejse, at rådføre sig med lægen og få en vurdering af, om det helbredsmæssigt er forsvarligt at planlægge en ferierejse – specielt, hvis det er til udlandet.

For kronisk syge gælder der særlige regler for dækning over Sygesikringskortet på udlandsrejser. Brochuren ”Rejsesygesikringen”, beskriver ordningen og fås på rejsebureauer, hos kommunen og hos Europæiske Rejseforsikring.

GOD FERIE!

NYE RETNINGSLINJER FOR REFUSION AF UDGIFTER TIL FERIEDIALYSE

Region Nordjylland har udarbejdet nye retningslinjer for refusion af udgifter til dialysebehandling under dansk sygesikrede patienters ophold uden for bopælsregionen og ved ophold i udlandet.

Nedenstående gælder for rejser bestilt senere end 30. november 2015.

1)      Feriedialyse i Danmark uden for bopælsregionen håndteres efter reglerne om frit sygehusvalg i Sundhedsloven. Feriedialyse i Danmark er således vederlagsfri for patienten, mens udgiften til befordring, ophold og evt. ledsager som hovedregel afholdes af patienten selv.

2)      Feriedialyse uden for Danmark med Det Blå EU-Sygesikringskort betyder, at patienter kan modtage dialysebehandling på et offentligt hospital/sygehus i et andet EU/EØS land eller Schweiz på de samme vilkår, som gælder for det andet lands egne borgere. Det vil sige, at hvis der er egenbetaling i forbindelse med dialysen, så vil en dansk patient have samme egenbetaling. Hvis patienten ikke har vist Det Blå EU-Sygesikringskort, eller hvis patienten har fået en regning på mere end en eventuel egenbetaling, kan patienten sende en ansøgning, alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til Patientombuddet, International Sygesikring

3)      Feriedialyse efter EU-Patientmobilitetsdirektivet gælder hvis det offentlige sygehus, hvor behandlingen finder sted, ikke tager imod det blå EU-Sygesikringskort eller hvis behandlingen finder sted på et privat sygehus/klinik. I de tilfælde kan patienten søge sin bopælsregion om refusion af udgifter afholdt til dialysebehandling efter patientmobilitets-direktivets regler.

4)      Feriedialyse i 3. lande altså lande uden for EU/EØS eller Schweiz tilbyder Region Nordjylland som noget nyt ikke længere behandling, medmindre der i den konkrete situation foreligger helt ekstraordinære omstændigheder. Hvis en patient ønsker at søge, skal der laves en ansøgning indeholdende cpr, kontaktoplysninger, begrundelse og tilladelse til at indhente yderligere oplysninger om helbredsforhold. Ansøgningen sendes til Patientkontoret i Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Mail: patientkontor@rn.dk  Telefon: 97 64 80 10 (hverdage kl. 9-12)

5)      Feriedialyse på et krydstogtskib – der er særlige regler afhængig af om skibet sejler under EU/EØS flag eller under tredjelands flag.

6)      Udgifter til befordring i forbindelse med feriedialyse i udlandet skal som hovedregel afholdes af patienten selv.

7)      Der kan klages til Patientombuddet over den regionale afgørelse.

GOD FERIE

Anne-Marie Buus Nielsen

Socialformidler på Aalborg Universitetshospital

Tlf. 9766 2680

Mail: ambn@rn.dk